Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων σχετικών με τον τομέα του τουρισμού όπως ομαδικότητα, συνέπεια, τυπικότητα, κοινωνικότητα, σύνθεση και ευγένεια. Η επαφή με τον εργασιακό χώρο και η προετοιμασία για την πρακτική άσκηση.
Στο τέλος των μαθημάτων οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να:
• Συνεργάζονται με συναδέλφους, προμηθευτές και πωλητές τουριστικών υπηρεσιών
• Συνεργάζονται και αξιοποιούν επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων.
• Εξυπηρετούν και κοινωνούν με τις πελατειακές ομάδες με τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.
• Αναλαμβάνουν Project και να τα φέρνουν εις πέρας στο προκαθορισμένο χρονικό σημείο περάτωσης
• Γνωρίζουν το επάγγελμα τους, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, τον τρόπο παρουσίας, συναναστροφής και επικοινωνίας στον τομέα του τουρισμού.

Περιεχόμενο του μαθήματος
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος
Εργαστηριακές ασκήσεις διαθεματικού περιεχομένου από διαφορετικές μαθησιακές ενότητες
Προσομοιώσεις συνθηκών εργασίας με χρήση υλικών, μηχανημάτων, προγραμμάτων, εντύπων προσομοίωσης
Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων σε ομάδες (problem solving)
Τεχνικές παιχνιδιού ρόλων (role playing)
Project διεπιστημονικής προσέγγισης με άλλα τμήματα ή σχολές